සියලු සතුන් ලොව සුවපත් වෙත්වා!
Ven. Nawalapitiye Ariywansha Thero

Rev. Nawalapitiye Ariyawansha Thero

Danayen nonawathi niwan magata - Deshana series (with Video)

දානයෙන් නොනැවතී නිවන් මඟට

දානයෙන් නොනැවතී, පිනෙන් නොනැවතී, සුගතියෙන් නොනැවතී, නිවන කරා ම සිත වැඩීමට උත්සාහ කරමු

(Video සහිත ධර්ම දේශනා මාලාව)

– පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

මෙම පිටුව පරිහරණය කිරීම පිණිස මඟපෙන්වීමක් ...

1. ධර්ම දේශනාවේ නම තිබෙන කොටුව ඇතුලත Click/Touch කරන්න.

2. දැන් ඔබට පෙනෙන සුදු ඊතලයක් සහිත රතු පැහැති රවුම මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ හැක.

3. DOWNLOAD MP3 යන වචනය මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව download කරගන්න පුළුවන්.