සියලු සතුන් ලොව සුවපත් වෙත්වා!
DAMSAYURA.LK

සැප සතුට නැතිකරන
දුක හදන බන්ධන

පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ
පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

දම්සයුර ආරණ්‍ය සේනාසනය

මෙම පිටුව පරිහරණය කිරීම පිණිස මඟපෙන්වීමක් ...

1. ධර්ම දේශනාවේ නම තිබෙන කොටුව ඇතුලත Click/Touch කරන්න.

2. දැන් ඔබට පෙනෙන සුදු ඊතලයක් සහිත රතු පැහැති රවුම මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ හැක.

3. DOWNLOAD යන වචනය මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව download කරගන්න පුළුවන්.

තාවකාලිකව ධර්ම දේශනා download කරගැනීමට නොහැකි නමුත් ධර්ම දේශනා මෙහිදී ම ශ්‍රවණය කළ හැකියි.