සියලු සතුන් ලොව සුවපත් වෙත්වා!

නිරුද්ධ කළයුතු විතර්ක

දේශනා මාලාව
– පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

අකුසල විතර්ක ප්‍රහාණය කොට නිරුද්ධ කරගැනීම පිළිබඳවත් කුසල විතර්ක උපදවා සම්පූර්ණ කරගැනීම පිළිබඳවත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියාදුන් උතුම් ධර්මය ඇසුරින් සිදුකළ ධර්ම දේශනා මාලාව 

මෙම පිටුව පරිහරණය කිරීම පිණිස මඟපෙන්වීමක් ...

1. ධර්ම දේශනාවේ නම තිබෙන කොටුව ඇතුලත Click/Touch කරන්න.

2. දැන් ඔබට පෙනෙන සුදු ඊතලයක් සහිත රතු පැහැති රවුම මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ හැක.

3. DOWNLOAD MP3 යන වචනය මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව download කරගන්න පුළුවන්.

මෙම ‘නිරුද්ධ කළයුතු විතර්ක’ දේශනා මාලාවෙහි අඩංගු දේශනා 33 ම අඩංගු .zip ගොනුවක් (777 MB) download කරගැනීමට අවශ්‍ය නම්…

Download කරගැනීමෙන් පසු .zip ගොනුව විවෘත කරන විදිය ↓

1. පරිගණකයට Download කරගත් zip ගොනුව මත right-click කර ලැබෙන මෙනුවෙන් “Extract all” යන්න තෝරන්න.
2. ලැබෙන මෙනුවෙන් ඔබට මෙම දේශනා save විය යුතු තැන තෝරා, “Extract” button එක මත click කරන්න.
(***unzip කිරීමට භාවිතා කරන වෙනත් ඕනෑම මෘදුකාංග ද යොදාගත හැක.)

1. Google Play Store මඟින් “Files by Google” ඇප් එක download කරගන්න.
2. ස්ථාපනය කරගත් එම ඇප් එකට පිවිස ඔබ ඉහතින් download කරගත් zip ගොනුව ඇති තැන සොයාගන්න. (බොහෝ විට “Downloads” folder එක තුල සොයාගත හැක.)
3. එම zip ගොනුව මත touch කරන්න.
4. ලැබෙන මෙනුවෙන් “Extract” button එක touch කරන්න.
5. zip ගොනුව extract වනතුරු ටික වෙලාවක් රැඳීසිටින්න.
6. දැන් ලැබෙන මෙනුවෙන් “Done” button එක touch කරන්න.
7. දැන් ඔබගේ “Downloads” folder එක තුලට පැමිණ ඇති ධර්ම දේශනා සියල්ල ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන්. (අවසානයේ ඔබ කලින් download කරගත් .zip ගොනුව මකා දමන්න.)
(***unzip කිරීමට භාවිතා කරන වෙනත් ඕනෑම ඇප් ද යොදාගත හැක.)