නිරුද්ධ කළයුතු විතර්ක

දේශනා මාලාව
– පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

අකුසල විතර්ක ප්‍රහාණය කොට නිරුද්ධ කරගැනීම පිළිබඳවත් කුසල විතර්ක උපදවා සම්පූර්ණ කරගැනීම පිළිබඳවත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියාදුන් උතුම් ධර්මය ඇසුරින් සිදුකළ ධර්ම දේශනා මාලාව 

මෙම පිටුව පරිහරණය කිරීම පිණිස මඟපෙන්වීමක් ...

1. ධර්ම දේශනාවේ නම තිබෙන කොටුව ඇතුලත Click/Touch කරන්න.

2. දැන් ඔබට පෙනෙන සුදු ඊතලයක් සහිත රතු පැහැති රවුම මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ හැක.

3. DOWNLOAD MP3 යන වචනය මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව download කරගන්න පුළුවන්.