සියලු සතුන් ලොව සුවපත් වෙත්වා!

Rev. Nawalapitiye Ariyawansha Thero

Seelaya Sampurna wima pinisa... Deshana Series

සීලය සම්පූර්ණ වීම පිණිස...

(ධර්ම දේශනා මාලාව)

– පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

*මෙම පිටුව පරිහරණය කිරීම පිණිස මඟපෙන්වීමක්...

1. ධර්ම දේශනාවේ නම තිබෙන කොටුව ඇතුලත Click/Touch කරන්න.

2. දැන් ඔබට පෙනෙන සුදු ඊතලයක් සහිත රතු පැහැති රවුම මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ හැක.

3. DOWNLOAD MP3 යන වචනය මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව download කරගන්න පුළුවන්.

පොහෝ දින වලදී