සියලු සතුන් ලොව සුවපත් වෙත්වා!
55 X 55 Dhamma chakra

දෙමාපිය උපස්ථානය

– පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

පුබ්බාචාරීන් වන දෙමව්පියන්ට උපස්ථාන කිරීම පිළිබඳ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ධර්මයන් ඇසුරින් පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සිදුකළ සදහම් අවවාද...

මෙම පිටුව පරිහරණය කිරීම පිණිස මඟපෙන්වීමක් ...

1. ධර්ම දේශනාවේ නම තිබෙන කොටුව ඇතුලත Click/Touch කරන්න.

2. දැන් ඔබට පෙනෙන සුදු ඊතලයක් සහිත රතු පැහැති රවුම මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ හැක.

3. DOWNLOAD MP3 යන වචනය මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව download කරගන්න පුළුවන්.