සියලු සතුන් ලොව සුවපත් වෙත්වා!
bodhipakshika dharma
by ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero
DAMSAYURA.LK

සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම

නිවන අවබෝධ කරගැනීම පිණිස උපකාර වන බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් තේරුම් ගැනීමටත්,
පුරුදු කරගැනීමටත් මඟ පෙන්වන දේශනා ඇතුලත් වේ.

– පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

මෙම පිටුව පරිහරණය කිරීම පිණිස මඟපෙන්වීමක් ...

1. ධර්ම දේශනාවේ නම තිබෙන කොටුව ඇතුලත Click/Touch කරන්න.

2. දැන් ඔබට පෙනෙන සුදු ඊතලයක් සහිත රතු පැහැති රවුම මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ හැක.

3. DOWNLOAD යන වචනය මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව download කරගන්න පුළුවන්.

[NEW] අලුතින් එකතු කළ ධර්ම දේශනාව

පධාන සූත්‍ර (සතර සම්‍යක් පධන් වීරිය - 1)

බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වඩමු

සතර සතිපට්ඨානය

සතර ඉර්ධිපාද

සතර සම්‍යක් පධන් වීරිය

පංච ඉන්ද්‍රිය හා පංච බල

මෙම ‘පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු’ දේශනා මාලාවෙහි අඩංගු දේශනා 20 ම අඩංගු .zip ගොනුවක් (855 MB) download කරගැනීමට අවශ්‍ය නම්…

Download කරගැනීමෙන් පසු .zip ගොනුව විවෘත කරන විදිය ↓

1. පරිගණකයට Download කරගත් zip ගොනුව මත right-click කර ලැබෙන මෙනුවෙන් “Extract all” යන්න තෝරන්න.
2. ලැබෙන මෙනුවෙන් ඔබට මෙම දේශනා save විය යුතු තැන තෝරා, “Extract” button එක මත click කරන්න.
(***unzip කිරීමට භාවිතා කරන වෙනත් ඕනෑම මෘදුකාංග ද යොදාගත හැක.)

1. Google Play Store මඟින් “Files by Google” ඇප් එක download කරගන්න.
2. ස්ථාපනය කරගත් එම ඇප් එකට පිවිස ඔබ ඉහතින් download කරගත් zip ගොනුව ඇති තැන සොයාගන්න. (බොහෝ විට “Downloads” folder එක තුල සොයාගත හැක.)
3. එම zip ගොනුව මත touch කරන්න.
4. ලැබෙන මෙනුවෙන් “Extract” button එක touch කරන්න.
5. zip ගොනුව extract වනතුරු ටික වෙලාවක් රැඳීසිටින්න.
6. දැන් ලැබෙන මෙනුවෙන් “Done” button එක touch කරන්න.
7. දැන් ඔබගේ “Downloads” folder එක තුලට පැමිණ ඇති ධර්ම දේශනා සියල්ල ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන්. (අවසානයේ ඔබ කලින් download කරගත් .zip ගොනුව මකා දමන්න.)
(***unzip කිරීමට භාවිතා කරන වෙනත් ඕනෑම ඇප් ද යොදාගත හැක.)

ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය