සියලු සතුන් ලොව සුවපත් වෙත්වා!
Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero

Rev. Nawalapitiye Ariyawansha Thero

Deshana Series at Dambadiva - 2017

දඹදිව දී සිදුකළ දේශනා

(ධර්ම දේශනා මාලාව - 2017)

– පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

*මෙම පිටුව පරිහරණය කිරීම පිණිස මඟපෙන්වීමක්...

1. ධර්ම දේශනාවේ නම තිබෙන කොටුව ඇතුලත Click/Touch කරන්න.

2. දැන් ඔබට පෙනෙන සුදු ඊතලයක් සහිත රතු පැහැති රවුම මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ හැක.

3. DOWNLOAD MP3 යන වචනය මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව download කරගන්න පුළුවන්.