සියලු සතුන් ලොව සුවපත් වෙත්වා!
thera theri gatha dhamma deshana
DAMSAYURA.LK

ථේර ථේරී ගාථා

රහතන් වහන්සේලා, රහත් මෙහෙණින් වහන්සේලා විසින් වදා‍‍ළ ගා‍ථා ඇසුරෙන්
නිවන් මඟට උපකාර වන පරිදි සිදුකළ අනුශාසනා.

– පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

මෙම පිටුව පරිහරණය කිරීම පිණිස මඟපෙන්වීමක් ...

1. ධර්ම දේශනාවේ නම තිබෙන කොටුව ඇතුලත Click/Touch කරන්න.

2. දැන් ඔබට පෙනෙන සුදු ඊතලයක් සහිත රතු පැහැති රවුම මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ හැක.

3. DOWNLOAD යන වචනය මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව download කරගන්න පුළුවන්.