සියලු සතුන් ලොව සුවපත් වෙත්වා!
– DAMSAYURA.LK –

දාන අනුශාසනා

පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

මෙම පිටුව පරිහරණය කිරීම පිණිස මඟපෙන්වීමක් ...

1. ධර්ම දේශනාවේ නම තිබෙන කොටුව ඇතුලත Click/Touch කරන්න.

2. දැන් ඔබට පෙනෙන සුදු ඊතලයක් සහිත රතු පැහැති රවුම මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ හැක.

3. DOWNLOAD MP3 යන වචනය මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව download කරගන්න පිවිසෙන්න පුළුවන්.

36. දානයට කැමති ඔබට ඉන් නොනැවතී ඉදිරියට යෑම පිණිස (2023-10-21) (56 min)

35. දානයට පමණක් සීමා නොවී පිරිසිදු සිතක් පිණිස උත්සාහ කරමු (2023-10-20) (47 min)

34. දානයෙන් නොනැවතී සීලයට පැමිණෙමු, මඟ වඩමු (2023-09-30) (54 min)

33. දානයෙන් ප්‍රණීත විපාක ලැබෙන පිළිවෙත (2023-09-16) (46 min)

32. ධර්මය නැති තැන මෙලොවත් දුක් ගොඩක් (2023-08-19) (49 min)

31. පුළුල් සිත් ඇති, සතුටු සිත් ඇති ශ්‍රාවකයින් වෙමු (2023-08-12) (46 min)

30. මෙලොවදී ම ධර්මාවබෝධයට කැමති වෙමු (2023-07-02) (43 min)

29. සිහි නුවණින් දුක තේරුම් ගනිමු (2023-06-26) (54 min)

28. දුක්ඛ නිරෝධය පිණිස නිශ්චිත අදහසට පැමිණෙමු (2023-01-18) (51 min)

27. සිව් බඹ විහරණ සපිරුණු ශ්‍රාවකත්වය ඇති කරගනිමු (2023-06-02) (56 min)

26. ශ්‍රද්ධාව හුදෙකලා ධර්මයක් නොවෙයි (2023-05-28) (50 min)

25. දාන සීල භාවනා හුරු කරමින් නිවන පිණිස මඟ වඩමු (2023-05-23) (52 min)

24. දුක තේරුම් ගැනීමෙන්, නොපිරිහෙන ප්‍රඥාව උපදවමු (2023-04-23) (40 min)

23. ඡළංග සමන්නාගත දානය (ඡළංගදාන සූත්‍රය) (2023-04-22) (41 min)

22. තමා තුල දැකිය යුතු ආර්ය සත්‍යය (ධර්මයේ හැසිරෙන්න කැමති ඔබට මූලික අනුශාසනාවක්) (2023-01-27) (45 min)

21. ලැබුණු තිසරණය ජීවිතයට තවත් සමීප කරගනිමු (2023-04-04) (38 min)