සියලු සතුන් ලොව සුවපත් වෙත්වා!
full moon poya day dhamma deshana
by ven. nawalapitiye ariyawansha thero
DAMSAYURA.LK

පොහෝ දින
ධර්ම දේශනා

පුන් පොහෝ දින වලදී සිදුකළ සදහම් අනුශාසනා ශ්‍රවණයට හෝ බාගත කරගැනීමට

- පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

මෙම පිටුව පරිහරණය කිරීම පිණිස මඟපෙන්වීමක් ...

1. ධර්ම දේශනාවේ නම තිබෙන කොටුව ඇතුලත Click/Touch කරන්න.

2. දැන් ඔබට පෙනෙන සුදු ඊතලයක් සහිත රතු පැහැති රවුම මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ හැක.

3. DOWNLOAD යන වචනය මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව download කරගන්න පුළුවන්.

83. පාරිශුද්ධ වූ ශ්‍රාවකත්වයට පැමිණෙමු (උඳුවප් පෝය 2023) (60 min)

82. ගිනිගත් ජීවිතය නිවාගනිමු (බිනර පෝය 2023) (67 min)

81. පැවිදි පිංකමේ දේශනාව – “බ්‍රහ්මචරිය” (නිකිණි පෝය 2023) (28 min)

80. බඹසර ජීවිතය සම්පූර්ණ කරගනිමු (නිකිණි පෝය 2023) (55 min)

79. චතුරාර්ය සත්‍යය දන්න, දකින බව උපදවමු (ඇසළ පෝය 2023) (66 min)

78. සතර පෙර නිමිති ඔබත් දකින්න (ඇසළ පෝය 2023) (71 min)

77. චක්ඛු සූත්‍රය, රූප සූත්‍රය – (පොසොන් පෝය 2023) (87 min)

76. අස්සු සූත්‍රය (වෙසක් පෝය 2023) (63 min)

75. සියලු ලෝකය කෙරෙහි නොඇලෙමු (වෙසක් පෝය 2023) (25 min)

74. වේපුල්ලපබ්බත සූත්‍රය (වෙසක් පෝය 2023) (84 min)

73. ආර්‍ය සත්‍යය ජීවිතය තුල දකිමු (බක් පෝය 2023) (47 min)