සියලු සතුන් ලොව සුවපත් වෙත්වා!
55 X 55 Dhamma chakra

සළායතන දේශනා

– පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාළ සූත්‍ර දේශනා ඇසුරින් සළායතන පිළිබඳව පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ සිදුකළ ධර්ම දේශනා...

මෙම පිටුව පරිහරණය කිරීම පිණිස මඟපෙන්වීමක් ...

1. ධර්ම දේශනාවේ නම තිබෙන කොටුව ඇතුලත Click/Touch කරන්න.

2. දැන් ඔබට පෙනෙන සුදු ඊතලයක් සහිත රතු පැහැති රවුම මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ හැක.

3. DOWNLOAD MP3 යන වචනය මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව download කිරීමට යොමුවෙන්න පුළුවන්. (දේශනා එකවර download කරගැනීමට උපදෙස් දේශනා මාලාවට පහතින්…)

දේශනා මාලාව - 1

මෙම ‘සළායතන දේශනා මාලාව -1’ දේශනා මාලාවෙහි අඩංගු දේශනා 36 ම අඩංගු .zip ගොනුවක් (1.3 GB) download කරගැනීමට අවශ්‍ය නම්…

Download කරගැනීමෙන් පසු .zip ගොනුව විවෘත කරන විදිය ↓

1. පරිගණකයට Download කරගත් zip ගොනුව මත right-click කර ලැබෙන මෙනුවෙන් “Extract all” යන්න තෝරන්න.
2. ලැබෙන මෙනුවෙන් ඔබට මෙම දේශනා save විය යුතු තැන තෝරා, “Extract” button එක මත click කරන්න.
(***unzip කිරීමට භාවිතා කරන වෙනත් ඕනෑම මෘදුකාංග ද යොදාගත හැක.)

1. Google Play Store මඟින් “Files by Google” ඇප් එක download කරගන්න.
2. ස්ථාපනය කරගත් එම ඇප් එකට පිවිස ඔබ ඉහතින් download කරගත් zip ගොනුව ඇති තැන සොයාගන්න. (බොහෝ විට “Downloads” folder එක තුල සොයාගත හැක.)
3. එම zip ගොනුව මත touch කරන්න.
4. ලැබෙන මෙනුවෙන් “Extract” button එක touch කරන්න.
5. zip ගොනුව extract වනතුරු ටික වෙලාවක් රැඳීසිටින්න.
6. දැන් ලැබෙන මෙනුවෙන් “Done” button එක touch කරන්න.
7. දැන් ඔබගේ “Downloads” folder එක තුලට පැමිණ ඇති ධර්ම දේශනා සියල්ල ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන්. (අවසානයේ ඔබ කලින් download කරගත් .zip ගොනුව මකා දමන්න.)
(***unzip කිරීමට භාවිතා කරන වෙනත් ඕනෑම ඇප් ද යොදාගත හැක.)

දේශනා මාලාව - 2 (ආදීනව දකිමු)