සියලු සතුන් ලොව සුවපත් වෙත්වා!

Monastic teachings by
Rev. Nawalapitiye Ariyawansha Thero

භික්ෂූන් වහන්සේලාට
සිදුකළ අනුශාසනා

භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ පැවිදි ජීවිතය සාර්ථක කරගැනීම පිණිස සිදුකළ අවවාද සහ ධර්මානුශාසනා

– පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

මෙම පිටුව පරිහරණය කිරීම පිණිස මඟපෙන්වීමක් ...

1. ධර්ම දේශනාවේ නම තිබෙන කොටුව ඇතුලත Click/Touch කරන්න.

2. දැන් ඔබට පෙනෙන සුදු ඊතලයක් සහිත රතු පැහැති රවුම මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ හැක.

3. DOWNLOAD MP3 යන වචනය මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව download කරගන්න පුළුවන්.

සැබෑ ශ්‍රමණ බව ඇති කරගනිමු