සියලු සතුන් ලොව සුවපත් වෙත්වා!
Let Us Meditate
by Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero
DAMSAYURA.LK

අපි භාවනා කරමු

දමනය නොකළ සිතකින් ඒ හිත ම දමනය කරගෙන බණ භාවනා සාර්ථකව කරගෙන ඉතා උසස් බලාපොරොත්තු සඵල කරගැනීම පිණිස උත්සාහ කරන අයට යම් උපකාරයක් කරන්ට අපි කල්පනා කළා. ආධුනික අවධියේ පටන් ප්‍රවීණයෙක් දක්වා ම බණ භාවනා සාර්ථකව කිරීමට වටිනා උපදෙස් මෙහි තිබෙනවා.

– පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

මෙම පිටුව පරිහරණය කිරීම පිණිස මඟපෙන්වීමක් ...

1. ධර්ම දේශනාවේ නම තිබෙන කොටුව ඇතුලත Click/Touch කරන්න.

2. දැන් ඔබට පෙනෙන සුදු ඊතලයක් සහිත රතු පැහැති රවුම මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ හැක.

3. DOWNLOAD යන වචනය මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව download කරගන්න පුළුවන්.

අපි භාවනා කරමු 01

“…මහණෙනි, මේ සුදුසු කාලයන් සතර යහපත් අයුරින් භාවිත කරන විට, යහපත් අයුරින් යළි යළි යොදන විට අනුක්‍රමයෙන් ආශ්‍රවයන්ගේ ක්ෂය වීමට පැමිණෙයි. ඒ කවර සතරක් ද යත්, සුදුසු කාලයෙහි ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීම, සුදුසු කාලයෙහි ධර්ම සාකච්ඡා කිරීම, සුදුසු කාලයෙහි සමථ භාවනාවෙහි යෙදීම, සුදුසු කාලයෙහි විදර්ශනා භාවනාවෙහි යෙදීම ය.

මහණෙනි, මේ සුදුසු කාලයන් සතර යහපත් අයුරින් භාවිත කරන විට, යහපත් අයුරින් යළි යළි යොදන විට අනුක්‍රමයෙන් ආශ්‍රවයන්ගේ ක්ෂය වීමට පැමිණෙන්නේ ය…”

~ දුතිය කාල සූත්‍රය – අං.නි. 02

අපි භාවනා කරමු 02

~ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරමු ~

“පඤ්චිමේ භික්ඛවේ ධම්මා සමයවිමුත්තස්ස භික්ඛුනෝ පරිහානාය සංවත්තන්ති. කතමේ පඤ්ච: කම්මාරාමතා, භස්සාරාමතා, නිද්දාරාමතා, සඞ්ගණිකාරාමතා, යථාවිමුත්තං චිත්තං න පච්චවෙක්ඛති. ඉමේ ඛෝ භික්ඛවේ පඤ්ච ධම්මා සමයවිමුත්තස්ස භික්ඛුනො පරිහානාය සංවත්තන්ති.

පඤ්චිමේ භික්ඛවේ ධම්මා සමයවිමුත්තස්ස භික්ඛුනෝ අපරිහානාය සංවත්තන්ති. කතමේ පඤ්ච: න කම්මාරාමතා, න භස්සාරාමතා, න නිද්දාරාමතා, න සඞ්ගණිකාරාමතා, යථාවිමුත්තං චිත්තං පච්චවෙක්ඛති. ඉමේ ඛෝ භික්ඛවේ පඤ්ච ධම්මා සමයවිමුත්තස්ස භික්ඛුනො අපරිහානාය සංවත්තන්තී ති.”

~ පඨම සමයවිමුත්ත සූත්‍රය – අං. නි. 3

භාවනාවන් ගැන තවදුරටත්...

සීලානුස්සති භාවනාව

ආහාර ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව

භාවනාව දියුණුවට තවත් සුන්දර අවවාද