සියලු සතුන් ලොව සුවපත් වෙත්වා!
Rev. Nawalapitiye Ariyawansha Thero image (300X300)

Rev. Nawalapitiye Ariyawansha Thero

Sampurna kalayuthu thriwida punya kriya - Deshana series (with Video)

සම්පූර්ණ කළයුතු ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියා

දානයෙන් නොනැවතී, පිනෙන් නොනැවතී, සුගතියෙන් නොනැවතී, නිවන කරා ම සිත වැඩීමට දාන, සීල, භාවනා සම්පූර්ණ කරමු.

(Video සහිත ධර්ම දේශනා මාලාව)

– පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

මෙම පිටුව පරිහරණය කිරීම පිණිස මඟපෙන්වීමක් ...

1. ධර්ම දේශනාවේ නම තිබෙන කොටුව ඇතුලත Click/Touch කරන්න.

2. දැන් ඔබට පෙනෙන සුදු ඊතලයක් සහිත රතු පැහැති රවුම මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ හැක.

3. DOWNLOAD MP3 යන වචනය මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව download කරගන්න පුළුවන්.